Oddział Kardiologii InwazyjnejStruktura oddziału

W skład Oddziału Kardiologii Inwazyjnej wchodzą:

- Pracownie diagnostyczno-terapeutyczne (dwie)

- Sala Intensywnej Opieki Kardiologicznej - SIOK - 5 łóżek

- Pododdział diagnostyki inwazyjnej - 12 łóżek

- Punkt Konsultacyjny


Wyposażenie

Pracownie wyposażone są w:

- kardioangiograf Siemens Artis ZEE

- kardioangiograf Philips Allura Xper FD10

oraz

- aparat do optycznej koherentnej tomografii (LightLab)

-  2 aparaty do ultrasonografii wewnątrzwieńcowej (Volcano i Boston Scientific)

- 2 aparaty do pomiaru cząsteczkowej rezerwy przepływu wieńcowego (Volcano i ST. Jude)

- aparat do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej Acat I (Arrow International)

- aparat do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia Act II (Medtronic)

 


ki1

Inwazyjna diagnostyka:

W pracowni wykonywane są następujące procedury diagnostyczne:

- koronarografia

- angiografia pomostów naczyniowych (bypassografia)

- angiografia tętnic szyjnych

- angiografia tętnic obwodowych

- wentrykulografia

- ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS)

- pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)

- cewnikowanie serca


Zabiegi terapeutyczne wykonywane w pracowni:

- angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych

- angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów konwencjonalnych (BMS) oraz uwalniających leki (DES)

- angioplastyka pomostów żylnych i tętniczych

- zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej

- zamykanie ubytków w przegrodzie międzykomorowej

- zamykanie przecieków okołozastawkowych

- przezcewnikowa implantacja zastawki aortalnej

- przezcewnikowa implantacja systemu MitraClip

 

ki2


Personel - lekarze specjaliści:

dr hab. n. med. Janusz Kochman – kierownik pracowni

dr hab. n. med. Zenon Huczek

dr n. med. Łukasz Kołtowski

lek. Marcin Krakowian

dr n. med. Tomasz Mazurek

dr n. med. Arkadiusz Pietrasik

dr n. med. Adam Rdzanek

dr n. med. Joanna Wilczyńska


Personel - lekarze w trakcie specjalizacji

lek. Bartosz Rymuza

lek. Mariusz Tomaniak

lek. Michał Walczewski

lek. Karol Zbroński


Główne zainteresowania naukowe Pracowni Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM dotyczą:

·         oceny zabiegów przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (TAVI) u chorych wysokiego ryzyka; jesteśmy jednym z najbardziej doświadczonych ośrodków w kraju w wykonywaniu tego typu procedur

·         stosowania nowej generacji stentów (bioabsorbowalnych) w leczeniu chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi, z wykorzystaniem nowoczesnych technik obrazowania wewnątrzwieńcowego - ultrasonografii wewnątrzwieńcowej oraz optycznej tomografii koherentnej

·         problemu tzw. lekooporności płytek krwi; dysponujemy wysokiej klasy aparaturą do oceny aktywności płytek krwi w tym m.in. przyłóżkowym analizatorem VerifyNow™ firmy Accumetrics

·         metabolicznych aspektów choroby wieńcowej; prowadzimy badania z użyciem pozytronowej tomografii emisyjnej, SPECT, kardiologicznego rezonansu magnetycznego

Pracownia uczestniczyła i uczestniczy, ponadto, w wielu międzynarodowych, wieloośrodkowych badaniach klinicznych wśród których należy wymienić m.in. TRITON TIMI-38, OAT, HORIZONS, TRA 2P, INNOVATE-PCI, ACCOAST, ATLAS, ALECARDIO, SAVOR


Ważniejsze daty w historii Pracowni Kardiologii Inwazyjnej

- 1997 - otwarcie Pracowni

- 2001 - rozpoczęcie 24-godzinnego dyżuru dla pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi

- 2003 – otwarcie 17-łóżkowego Pododdziału Kardiologii Inwazyjnej, z salą intensywnej Opieki Kardiologicznej

- 2003 - instalacja drugiego angiokardiografu

- 2004 - pierwsze zabiegi stentowania tętnic szyjnych oraz zamykania ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej

- 2005 - uzyskanie tytułu Pracowni Referencyjnej

- 2008 - badania z użyciem optycznej koherentnej tomografii

- 2010 - rozpoczęcie programu przezskórnej implantacji zastawki aortalnej (TAVI)

- 2011 - rozpoczęcie programu przezskórnej implantacji systemu MitraClip

- 2013 – początek badań stentów bioabsorbowalnych u chorych z OZW


Kontakt

Adres:

Pracownia Kardiologii Inwazyjnej I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM

SP Centralny Szpital Kliniczny (parter, blok E)

ul. Banacha 1A

02-097 Warszawa

e-mail: hemodynamika@wum.edu.pl

tel: 022 599 19 51

fax: 022 599 19 50