V rok I WL

Wiodącymi tematami w nauczaniu kardiologii na V roku jest choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca i zaburzenia rytmu. Jeden tydzień ćwiczeń odbywa się w Oddziale Intensywnej Opieki Kardiologicznej (OIOK), gdzie studenci szkolą się w zakresie postępowania w ostrych stanach kardiologicznych, takich jak: ostry zespół wieńcowy, obrzęk płuc, wstrząs kardiogenny, bradyarytmie i napadowe tachyarytmie. W ramach zajęć w OIOK odbywają się szkolenia z postępowania reanimacyjnego.
W drugim tygodniu zajęcia prowadzone są w Oddziale Zachowawczym Kliniki.
Ponadto w okresie trwania ćwiczeń przewidziane są zajęcia pokazowe w pracowniach:
elektrokardiograficznej, testów wysiłkowych, holterowskiej, diagnostyki inwazyjnej i kontroli stymulatorów serca.

Tematy seminariów z kardiologii:
1. Choroba niedokrwienna serca – patogeneza, podziały oraz zasady prewencji pierwotnej i wtórnej.
2. Diagnostyka nieinwazyjna choroby niedokrwiennej serca.
3. Ostre zespoły wieńcowe z przetrwałym uniesieniem odcinka ST.
4. Ostre zespoły wieńcowe bez przetrwałego uniesienia odcinka ST.
5. Angioplastyka wieńcowa w leczeniu choroby wieńcowej.
6. Chirurgiczne leczenie choroby wieńcowej.
7. Niewydolność serca.
8. Tachyarytmie nadkomorowe.
9. Bradyarytmie i elektrostymulacja serca.
10. Komorowe zaburzenia rytmu.

ZASADY I FORMA ZALICZENIA ZAJĘĆ
Podstawą zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach i aktywny w nich udział oraz kolokwium ustne w ostatnim dniu zajęć.

PIŚMIENNICTWO OBOWIĄZKOWE
1. „Choroby wewnętrzne” pod red. A. Szczeklika, ostatnie wydanie