Osiągnięcia

I Katedra i Klinika Kardiologii kontynuuje tradycje IV Kliniki Chorób Wewnętrznych (utworzonej w 1953 roku) – ośrodka stworzonego przez prof. Zdzisława Askanasa – „Ojca współczesnej kardiologii polskiej”. Ośrodek ten przekształcono później w Instytut Kardiologii Akademii Medycznej (1965), zoorganizowano w nim pierwszy w Polsce, a także jeden z pierwszych na świecie Oddziałów Intensywnej Opieki Kardiologicznej (1963). W latach 1976-2003 ośrodek nosił nazwę Kliniki Kardiologii Instytutu Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej (AM), później - Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii AM. W 2003 roku – w ramach uroczystych obchodów 50-lecia warszawskiej akademickiej szkoły kardiologicznej, Senat WUM w Warszawie zmienił nazwę ośrodka na „I Katedrę i Klinikę Kardiologii AM w Warszawie”. Kliniką – po śmierci prof. Askanasa kierowali: prof. Tadeusz Kraska, a od 1998 roku – prof. Grzegorz Opolski.

Od 1975 część jednostek Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya przenoszona była sukcesywnie do nowowybudowanych gmachów największego szpitala klinicznego w Warszawie – przy ul. Banacha. Od 1976 działał już w tym szpitalu – na bazie klinik chirurgicznych - pododdział kardiologiczny zajmujący się m.in. implantacją stymulatorów i diagnostyką wad serca. W 1987 roku Klinika Kardiologii przeniosła się ostatecznie do Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK) przy ul. Banacha w Warszawie.

W 2000 roku zapadła decyzja o utworzeniu w CSK oddziału kardiochirugii. Oddział ten otwarty został ostatecznie w 2001 roku jako jednostka wchodząca w skład I Katedry i Kliniki Kardiologii WUM w Warszawie. 

Uruchomienie 24-godzinnego dyżuru kardiologii inwazyjnej oraz własnego oddziału kardiochirurgii umożliwiło Klinice uzyskanie w 2003 roku najwyższego, trzeciego stopnia referencyjności wśród polskich oddziałów lecznictwa zamkniętego świadczących usługi kardiologiczne (stopień III A – lista stopni referencyjności publikowana na internetowej stronie Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii: www.amwaw.edu.pl/kkk oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego www.ptkardio.pl.  

Kierownik Kliniki - prof. Grzegorz Opolski pełni obecnie funkcję Konsultanta Krajowego w dziedzinie kardiologii. Ponadto przewodniczy Radzie Programowej Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2003-2005 oraz 2006-2008, biuro koordynacyjne tego programu funkcjonuje na terenie CSK w Warszawie (www.polkard.org). W ramach programu POLKARD, Klinika koordynować będzie również ogólnopolski program oceny Standardu Podstawowej Opieki Kardiologicznej (SPOK), w którym zbadana zostanie jakość leczenia i świadczeń kardiologicznych około 50 000 losowo wybranych osób obciążonych ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego w Polsce.

W ostatnich latach wprowadzono w I Katedrze i Klinice pierwotną angioplastykę do leczenia świeżego zawału serca (1999), uruchomiono 24-godzinny ostry dyżur kardiologii inwazyjnej (2001), otwarto pierwszy w historii WUM w Warszawie oddział kardiochirugii dla dorosłych (2001), nowy Oddział Kardiologii Inwazyjnej (2002), zapoczątkowano prospektywny program wczesnej stratyfikacji ryzyka u chorych z ostrymi zespołami wieńcowymi (2002). Wynikiem tego programu było m.in. opracowanie własnej, oryginalnej skali stratyfikacji ryzyka w ostrych zespołach wieńcowych – SKALI BANACHA (2005). Posiadamy zintegrowaną wewnątrzkliniczną sieć informatyczną, zapewniająca bieżącą archiwizację badań i wypisów.

 Klinika dysponuje bogatą stroną internetową (www.wum.edu.pl/cardiology/), uczestniczyła i uczestniczy w wielu prestiżowych międzynarodowych programach badawczych (m.in. GUSTO, INJECT, COBALT, SWORD, CIBIS II, GUSTO III, GUSTO IV, ALIVE, BETACAR, EUROPA, ONTARGET, SURVIVE, VALIANT, AMADEUS, EXCLAIM, A-STAR, EURIDIS, ASSENT-4, EVEREST), w części z nich, Kierownik Kliniki pełni funkcję ogólnopolskiego koordynatora (ESCAMI, VALIANT, SCOPE). Klinika koordynowała również własne ogólnopolskie badanie kliniczne nad metodami postępowania w migotaniu przedsionków – HOT CAFE.

W latach 1998-2005 prof. Grzegorz Opolski pełnił jednocześnie funkcję przewodniczącego Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk (PAN), jest członkiem Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia, a w kadencji 2002-2005 był Prorektorem AM w Warszawie ds klinicznych, inwestycji i rozwoju.

Pracownicy Katedry i Kliniki zasiadają w radach naukowych wielu czasopism medycznych. Prof. Grzegorz Opolski jest redaktorem naczelnym „Kardiologii po Dyplomie” (pismo redagowane w całości w Klinice, największe pod względem nakładu pismo kardiologiczne w Polsce – 9000 numerów miesięcznie), prof. dr hab. med. Krzysztof Filipiak sekretarzem redakcji - redaktorem działu w „Polskim Przeglądzie Kardiologicznym” i sekretarzem Rady Naukowej „Kardiologii po Dyplomie”, dr med. Marcin Grabowski – redaktorem internetowego wydania „Kardiologii w Praktyce”.

Klinika była współorganizatorem V Międzynarodowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) w Warszawie w 2001 roku, jak i współorganizatorem Jubileuszowego VIII Międzynarodowego Kongresu PTK w Warszawie w 2004 roku. Od kilku lat – wraz z Komisją Kardiologii PAN, Komisją Farmakologii PAN oraz Oddziałem Warszawskim Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego – Katedra i Klinika jest organizatorem corocznego sympozjum naukowego: „Warszawskie Dni Farmakoterapii Kardiologicznej” (kolejne edycje odbywają się corocznie pod koniec czerwca każdego roku). W ramach V WDFFiF w 2003 roku obchodzono również 50-lecie powstania Kliniki, odsłaniając w gmachu CSK na terenie Kliniki tablicę pamiątkową poświęconą założycielowi ośrodka – prof. Zdzisławowi Askanasowi, jak i dwóm nieżyjącym profesorom Kliniki: Mariuszowi Stopczykowi i Ryszardowi J. Żochowskiemu.

W roku 2008 odbyły się X Jubileuszowe Warszawskie Dni Farmkoterapii Kardiologicznej, podczas których świętowano również 10-lecie kierowania Kliniką przez prof. Opolskiego.

Dorobek publikacyjny Kliniki to – oprócz licznych prac ogłaszanych w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych, prezentacji zjazdowych – nowoczesne podręczniki kardiologiczne, m.in.: „Migotanie przedsionków” (red. Opolski G, Torbicki A, wyd. I 1993, wyd. II 2000), „Algorytmy postępowania w ostrych stanach kardiologicznych” (red. Opolski G, Górecki A, Stolarz P, wyd. I 1994, wyd. V, 2001), „Leczenie trombolityczne w świeżym zawale serca” (red. Opolski G, 1995), „Wybrane zagadnienia z kardiologii dla studentów uczelni medycznych” (red. Opolski G, 1998), „Leki hamujące układ renina-angiotensyna-aldosteron” (red. Opolski G, Filipiak KJ, 2000), „Statyny – zarys farmakologii klinicznej” (red. Filipiak KJ, Opolski G, 2001), „Amiodaron” (red. Kosior D, Opolski C, 2003), „Ostre zespoły wieńcowe – atlas elektrokardiograficzny” (red. Karpiński G, Grabowski M, Filipiak KJ, Opolski G, 2004) oraz „Ostre zespoły wieńcowe” (red. Opolski G, Filipiak KJ, Poloński L, 2002). Ta ostatnia publikacja nagrodzona została w 2003 roku m.in. specjalną Nagrodą Naukową Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Nagrodą Ministra Zdrowia.

Na szczególne podkreślenie zasługuje udział pracowników Kliniki w bieżących aktywnościach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK): prof. Grzegorz Opolski jest od 2005 roku członkiem Zarządu Głównego PTK i członkiem kilku Komisji PTK obecnej kadencji. Dr med. Krzysztof J. Filipiak członkiem Komitetu Naukowego Kongresów PTK, dr med. Marcin Grabowski członkiem Komisji Informatyki PTK. Dr Filipiak i dr Grabowski wchodzą również w skład Kolegium Redakcyjnego „Journal Watch” – przeglądu aktualnych doniesień kardiologicznych na oficjalnej stronie internetowej PTK.

Nie mniej aktywny jest udział młodszych pracowników Kliniki w pracach „Klubu 30” – sekcji młodych polskich kardiologów – członków PTK, którzy osiągnęli znaczący sukces naukowy przed ukończeniem 35. roku życia. Dr med. Edward Koźluk pełnił funkcję Sekretarza „Klubu 30”, dr med. Krzysztof J. Filipiak jest obecnie jego przewodniczącym, a dr med. Marcin Grabowski – sekretarzem i webmasterem.

W kolejnych rankingach prasowych publikowanych w latach 2002-2003 ośrodek uznawany był za jedną z najlepszych placówek kardiologicznych kraju, uzyskując m.in.: pierwsze miejsce w ogólnopolskim rankingu placówek leczących chorobę wieńcową (tygodnik „WPROST” 2002), tytuł najlepszego oddziału kardiologicznego na Mazowszu (dziennik „Rzeczpospolita” 2002), piąte miejsce w rankingu polskich ośrodków kardiologicznych (tygodnik „Newsweek” 2003), piąte miejsce w ranking najlepszych polskich ośrodków kardiologii inwazyjnej (tygodnik „WPROST” 2003), czwarte miejsce w ranking najlepszych polskich ośrodków wykonujących zabiegi przezskórnej angioplastyki wieńcowej (tygodnik „WPROST” 2003).