Struktura Kliniki

Struktura, wyposażenie i działalność lecznicza I Katedry i Kliniki Kardiologii:

        Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej - 18 łóżek.

        Oddział Kardiologii Ogólnej – 55 łóżek.

        Oddział Kardiologii Inwazyjnej - 17 łóżek (w tym 5 łóżek w sali intensywnej opieki).

        Zespół Elektrostymulacji oraz Pracownia Kontroli Stymulatorów i Pracownia Kontroli Urządzeń Implantowanych Serca.

        Pracownia Echokardiografii.

        Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej.

        Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Elektrokardiograficznej.

        Pracownia Prewencji Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego.

 

W skład Katedry wchodzi  Klinika Kardiochirurgii (31 łóżek, w tym 12 łóżek pooperacyjnych w pododdziale intensywnej opieki, sala operacyjna z zapleczem na terenie bloku operacyjnego w CSK).

 

Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej (OITK) służy leczeniu najbardziej zagrożonych chorych z ostrymi stanami kardiologicznymi: ostrymi zespołami wieńcowymi, ostrą niewydolnością serca oraz groźnymi arytmiami serca.

Oddział posiada 18 miejsc objętych stałym monitorowaniem EKG i wyposażony jest w nowoczesny sprzęt do intensywnej terapii: defibrylatory i stymulatory stosowane w zaburzeniach rytmu, respiratory, zestawy do pomiarów hemodynamicznych i inne urządzenia umożliwiające prowadzenie chorych we wstrząsie.

OITK współpracuje bardzo ściśle z Pracownią Hemodynamiki, która pracuje przez 24 godziny na dobę. Umożliwia to optymalne leczenie pacjentów z zawałem serca i niestabilną chorobą wieńcową: szybkie wykonanie koronarografii z jednoczasowym przywróceniem przepływu krwi przez zwężoną lub zamkniętą tętnicę wieńcową.

Oddział prowadzą dr Grzegorz Karpiński i dr Robert Kowalik. Funkcję oddziałowej pełni Małgorzata Skowrońska.

 

Oddział Kardiologii Ogólnej dysponuje 55 łóżkami dla pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego hospitalizowanych w celu diagnostyki lub terapii kardiologicznej. Nad pacjentami sprawuje opiekę wyszkolony i doświadczony zespół pielęgniarek i lekarzy.

            Od lat pracę zespołu lekarskiego koordynuje dr Katarzyna Tymińska-Sędeek, a oddziałową jest Hanna Szymanowska.

 

Oddział Kardiologii Inwazyjnej posiada 17 łóżek, w tym 5 łóżek monitorowanych oraz dysponuje dwiema pracowniami hemodynamicznymi oraz dostępem do tzw. sali hybrydowej dedykowanej zabiegom przezskórnej implantacji zastawki aortalnej. W Oddziale Kardiologii Inwazyjnej wykonywanych jest szereg zabiegów diagnostycznych, w tym:

•    koronarografia

•    angiografia pomostów naczyniowych (bypassografia)

•    angiografia tętnic szyjnych

•    angiografia tętnic obwodowych

•    wentrykulografia

•    ultrasonografia wewnątrzwieńcowa (IVUS)

•    pomiar cząstkowej rezerwy przepływu wieńcowego (FFR)

•    cewnikowanie serca

•    optyczna tomografia koherentna.

Specjalistyczne zabiegi terapeutyczne w obrębie tętnic wieńcowych oraz pozawieńcowych:

•    angioplastyka balonowa tętnic wieńcowych

•    angioplastyka tętnic wieńcowych z implantacją stentów konwencjonalnych (BMS) oraz uwalniających leki (DES)

•    angioplastyka pomostów żylnych i tętniczych

•    angioplastyka tętnic szyjnych z zastosowaniem systemów neuroprotekcji

•    zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej

•    angioplastyka tętnic obwodowych

•    przezskórna implantacja zastawki aortalnej (TAVI).

·       Zabiegi zamykania patologicznych otworów wewnątrzsercowych i uszka lewego przedsionka.

·       Zabiegi Mitraclip.

Oddział prowadzi dr Janusz Kochman. Jego zastępcą jest dr hab. Zenon Huczek. Funkcję oddziałowej pełni Mirosława Janikowska.

 

Zespół Elektrostymulacji oraz Pracownia Kontroli Stymulatorów i Pracownia Kontroli Urządzeń Implantowanych Serca

Zespół elektrostymulacji to grupa lekarzy, magistrów i techników zajmujących się pacjentami z zaburzeniami rytmu serca wymagającymi zabezpieczenia stałą stymulacją serca i kardiowerterem-defibrylatorem. Zespół dysponuje własną salą zabiegową na Bloku Operacyjnym SP CSK, punktem kwalifikacji pacjentów do zabiegów elektrostymulacji i dwiema pracowniami kontrolującymi wszczepione urządzenia oraz prowadzi opiekę nad pacjentami po zabiegach w Klinice Kardiologii. Każdego roku w Klinice wykonywanych jest około 700 zabiegów z zakresu elektrostymulacji, w tym: implantacji kardiowerterów defibrylatorów, stymulatorów resynchronizujących serce oraz zabiegów przezżylnego usuwania elektrod. Pod opieką Poradni dla Chorych z Implantowanymi Stymulatorami Serca oraz Pracowni Kontroli i Telemonitoringu Implantowanych Urządzeń Serca znajduje się ponad pięć tysięcy pacjentów, w tym grupa pacjentów objęta zdalną opieką w postaci domowego telemonitoringu.

Pracę zespołu koordynuje dr hab. Marcin Grabowski z wsparciem dr dr Romana Steckiewicza i Przemysława Stolarza. Pracownię Kontroli Stymulatorów od ponad 40 lat prowadzi dr Marian Pieniak. Mgr Elżbieta Świętoń odpowidzialna jest za zespół techników i pielęgniarek.

 

Pracownia Echokardiografii

Zakres badań echokardiograficznych wykonywanych w Pracowni obejmuje:

•    echokardiografię przezklatkową i przezprzełykową (badania 2D i 3D, techniki dopplerowskie i  inne),

•    badania obciążeniowe: próby dobutaminowe, echokardiograficzny test wysiłkowy (w tym badania kontrastowe oraz badania z zastosowaniem techniki trójwymiarowej),

•    monitorowanie zabiegów w Pracowni Hemodynamicznej,

•    badania śródoperacyjne w Klinice Kardiochirurgii oraz w Oddziałach Intensywnej Terapii Medycznej i Oddziałach Pooperacyjnych.

Pracownia Echokardiografii (jako integralna część „Heart Team”) współpracuje z innymi zespołami Kliniki w nowoczesnym leczeniu metodami inwazyjnymi zastawkowych wad serca – przezskórnej implantacji zastawki aortalnej  (TAVI) oraz przezskórnej komisurotomii mitralnej u chorych ze  stenozą mitralną. Ponadto zespół Pracowni przeprowadza kwalifikacje oraz uczestniczy w zabiegach implantacji okluderów u chorych z ubytkami przegrody międzyprzedsionkowej (ASD II) i u wybranych chorych z przetrwałym otworem owalnym (PFO).

Pracę zespołu koordynuje dr Janusz Kochanowski.


Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej - wykonywane są zabiegi ablacji (głównie ablacja podłoża migotania przedsionków i komorowych zaburzeń rytmu serca), badania elektrofizjologiczne i testy pionizacyjne (w ramach diagnostyki omdleń). Rocznie wykonywanych jest około 400 zabiegów. W leczeniu migotania przedsionków wykorzystywanych jest większość dostępnych obecnie technik (izolacja z wykorzystaniem systemu CARTO 3, krioablacja balonowa, ablacja elektrodą okrężną z użyciem prądu wielofazowego). Przy pracowni funkcjonuje Poradnia Zaburzeń Rytmu. Pod opieką poradni znajdują się chorzy kwalifikowani do ablacji, jak i pacjenci poddani w przeszłości leczeniu inwazyjnemu. 

Pracę zespołu koordynuje dr Edward Koźluk i dr Piotr Lodziński.

 

Pracownia Nieinwazyjnej Diagnostyki Elektrokardiograficznej składa się z zespołu pracowni:

•    Pracowni badań metodą Holtera

•    Pracownia Testów Wysiłkowych  i Ergospirometrii

•    Pracownia Rehabilitacji Kardiologicznej.

Pracę zespołu koordynuje dr Renata Główczyńska.

W Pracowni badań metodą Holtera prowadzone są badania diagnostyczne z następujących wskazań klinicznych: diagnostyka zasłabnięć i utrat przytomności, kołatań serca, ocena zaburzeń stymulacji i sterowania u pacjentów ze wszystkimi typami stymulacji serca, ocena skuteczności terapii przeciwarytmicznej, ocena rokownicza po nagłym zatrzymaniu krążenia. Pracownia wyposażona jest w szeroką gamę nowoczesnej aparatury do rejestracji i analizy EKG oraz 24-godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego. Realizujemy badania 24-i 48-godzinne oraz wielodniowe, a także 12-kanałowe całodobowe zapisy EKG, w zależności od wskazań klinicznych. Ponadto Pracownia dysponuje możliwością badań typu EventHolter za pomocą rejestratorów zdarzeń. Istnieje również możliwość wykonywania długoterminowego monitorowania EKG z jednoczasową transmisją GSM zapisu EKG, dedykowana ocenie skuteczności zabiegów ablacji migotania przedsionków.Pracownia Testów Wysiłkowych i Ergospirometrii wykonuje elektrokardiograficzne badania wysiłkowe na bieżni ruchomej oraz cykloergometrze rowerowym. Ponadto wykonywane są także nieinwazyjne badania diagnostyczne mikrowoltowej zmienności załamka T (TWA). Pracownia dysponuje także aparaturą pozwalającą na przeprowadzenie wysoce specjalistycznego badania, takiego jak ergospirometria, przede wszystkim w ramach kwalifikacji pacjentów z niewydolnością serca do transplantacji serca oraz projektów naukowychPracownia Rehabilitacji Kardiologicznej realizuje program rehabilitacji kardiologicznej dla pacjentów ze schorzeniami układu krwionośnego, przede wszystkim po przebytym zawale serca oraz operacjach kardiochirurgicznych.

Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych

Pracownia Prewencji Chorób Sercowo-Naczyniowych zajmuje się szeroko pojętą prewencją chorób układu krążenia ze szczególnym uwzględnieniem identyfikacji oraz leczenia takich czynników ryzyka, jak: zaburzenia oddychania podczas snu, nadciśnienie tętnicze, dyslipidemia, otyłość, brak aktywności fizycznej, cukrzyca, dysfunkcja śródbłonka czy zaburzenia potencji. Od niedawna w Pracowni rozpoczęto badania oceniające genetyczne podłoże chorób układu sercowo-naczyniowego (m.in. zaburzeń rytmu serca).

Pracownię prowadzi dr hab. Filip Szymański